Regulamin

I. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych na locativus.com. Niniejszy regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego. Zawarcie umowy następuje z chwilą wyświetlenia informacji na stronie  locativus.com o dokonaniu rezerwacji.

II. REZERWACJA

Rezerwację można dokonać:

  1. rezerwując online, bezpośrednio na stronie locativus.com poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego;

  2. poprzez kontakt telefoniczny z naszym konsultantem pod numerem telefonu +48 602 593 123. Aktualny numer telefonu jest zawsze dostępny na stronie internetowej: locativus.com;

  3. poprzez kontakt z naszym konsultantem za pomocą komunikatora on-line;

  4. za pośrednictwem serwisów rezerwacyjnych współpracujących z Locativus.

III. ZAWARCIE UMOWY ONLINE

1. Rezerwacja apartamentu online wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie: locativus.com

2. Obowiązują ceny w dniu dokonywania rezerwacji. Ewentualne dodatkowe rabaty są już wliczone w cenę widoczną w formularzu. W przypadku zapłaty online dodatkowo można uzyskać rabat, który jest wyświetlony nad klawiszem „zapłać online”.
3. Za rezerwację pobierana jest opłata: 30% wartości rezerwacji w dniu jej dokonania, 70% w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą przyjazdu. Do każdej rezerwacji pobierany jest zwrotny depozyt w wysokości 200 zł. W przypadku płatności karta płatniczą depozyt jest blokowany na karcie (tzw. preautoryzacja), natomiast w przypadku płatności za rezerwację przelewem bankowym wymagana jest uiszczenie opłaty depozytowej odrębnym przelewem bankowym. W przypadku anulacji w okresie do 14 dni do przyjazdu, potrącana jest  30% opłata manipulacyjna.
4. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat dodatkowych, które nie są przedstawione na stronie internetowej danego obiektu.
5. Po zakończeniu procesu rezerwacji, wysyłany jest e-mail zwrotny, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi apartamentu oraz z linkiem do potwierdzenia lub ewentualnego anulowania rezerwacji. Rezerwacja bez potwierdzenia jest nieważna.
6. W uzasadnionych przypadkach Locativus może poprosić o wpłacenie zaliczki, celem potwierdzenia rezerwacji.
7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, Locativus może zaproponować klientowi inny Apartament.

IV. OBOWIĄZKI  KLIENTA

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w formularzu zgłoszeniowym, Locativus może żądać dodatkowej opłaty a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie odmówić wydania kluczy.

2. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Locativus o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką. Równowartość tych szkód pokrywa w  całości klient, w formie określonej przez Locativus.
3. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
4.Klient ma obowiązek pozostawić apartament w należytym porządku, przed wyjazdem sprawdzić czy nie pozostawił swoich dóbr. Firma nie odpowiada za pozostawione w lokalu rzeczy.

5. Locativus zastrzega sobie prawo obciążenia gościa (poprzez obciążenie karty płatniczej lub wystawienie faktur) za nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszym regulaminie. W szczególności za złamanie zakazu palenia, organizowania imprez towarzyskich z naruszeniem powszechnie obowiązujących zasad dobrego sąsiedztwa, kwotą 500 zł. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszej warunki podpisując kartę meldunkową odwołującą się do niniejszego regulaminu.
6. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lokalu.

V. ANULACJA REZERWACJI

1. Anulację rezerwacji można dokonać klikając w odpowiedni link, który został wysłany w procesie rezerwacji lub telefonicznie – potwierdzenie anulowania rezerwacji zostanie wysłane e-mailem.
2. W przypadku anulacji w terminie conajmniej 14 dni przed przyjazdem klient ponosi koszty 30% wartości rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie do 7 dni przed okresem rezerwacji, klient ponosi 100% kosztów rezerwacji.
3.W przypadku anulacji rezerwacji w terminie do 7 dni przed okresem rezerwacji, klient ponosi 100% kosztów rezerwacji..
4. Rezerwacje opłacone on-line ze specjalnym rabatem nie podlegają zwrotowi.
5. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być uzgodnione telefonicznie lub e-mailowo.

VI. PRZYJAZD, PŁATNOŚĆ I ODBIÓR KLUCZY, WYJAZD

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie internetowej.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Locativus.
4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry (o ile nie została dokonana wcześniej płatność online) gotówka lub kartą kredytową.
5. Locativus w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo poinformowania Gościa o konieczności zapłaty całkowitej kwoty w wyznaczonym terminie za dokonaną rezerwację, w przeciwnym razie ma prawo anulować rezerwację.
6. Wszystkie formalności dokonujemy u przedstawiciela Locativus, w zarezerwowanym apartamencie.

7. Locativus nie wyraża zgody na organizowanie w swoich apartamentach imprez towarzyskich typu osiemnastka, urodziny, imieniny i tym podobne. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności skutkuje zerwaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów wynajmu oraz może zostać przedstawiony rachunek ziszczeń i strat.
8. Locativus zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji w piątki i soboty w wysokości 300 zł za apartament do 3 osób; 500 zł gdy w apartamencie przebywa od 4 do 10 osób. Locativus zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji w pozostałe dni tygodnia.
9. W dniu wyjazdu apartament wymaga posprzątania, zmycia naczyń i wyniesienia śmieci. Istnieje możliwość rezygnacji z tego obowiązku za dodatkową opłatą 50 zł.

10. Opłata za zgubienie kluczy 250 zł brutto.

VII. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO 5 LAT

1. W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 5, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

UWAGA: dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację. Konieczne jest zaznaczenie w „uwagach” w formularzu rezerwacyjnym ilości dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny. Podając liczbę dzieci należy zaznaczyć także ich wiek.

VIII. PRZENIESIENIE PRAW

1. W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Locativus o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IX. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mógł być zagwarantowane.

2. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej należą do Locativus.
2. Ściąganie informacji z naszej strony internetowej jest dozwolone tylko do użytku własnego.

XI. REKLAMACJE I SPORY PRAWNE

1. W razie zaistniałych nieprawidłowości klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: home@locativus.com
2. Właścicielowi przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

XII. DANE OSOBOWE

1. Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej locativus.com klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych właściciela odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Locativus.

2. Locativus jest marką handlową należącą do Archnet Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie nr KRS 0000413024 z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 18 B/1, 30-016 Kraków.